Nákupný košík
Položiek v košíku: 0
Cena: 0,00 €
Úvod Informácie Všetko o nákupeObchodné podmienky

Obchodné podmienky

Čl. 1 – Základné ustanovenia

 

1. Obchodné podmienky internetového obchodu www.citizen.sk upravujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy v oblasti predaja tovaru. Považujú sa za záväzné pri predaji tovaru kupujúcemu.

 

2. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.citizen.sk je:

WSW s. r. o.

Bodvianska 21

821 07  Bratislava

Slovenská republika

IČO: 46555200

IČ DPH: SK2023468711

(ďalej len predávajúci).

 

3. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá realizuje objednávku tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.citizen.sk (ďalej len kupujúci).

 

4. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónny hovor) si hradí kupujúci sám.

 

5. Všetky vzťahy, práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorý pri objednávke tovaru nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné (ďalej len obchodné podmienky), a ďalej príslušnými právnymi predpismi, hlavne Zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z., v platnom znení. 

 


Čl. 2 – Cenové a platobné podmienky, čas plnenia

 

1. Ceny uvedené na www.citizen.sk sú konečné. Nie sme plátca DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny v prípade kurzových zmien a zmien cien u dodávateľa.

 

2. Predaj tovaru sa realizuje na základe objednávok kupujúceho vytvorených vo virtuálnom obchode po úspešnej on-line registrácii. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

 • Identifikáciu kupujúceho,
 • Množstvo požadovaných kusov produktu,
 • Požadovaný spôsob platby, spôsob dodania tovaru a miesto plnenia,
 • Cenu.

 

3. Informácie, ktoré nám poskytne kupujúci prostredníctvom formulára, slúžia výhradne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytnuté tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 

4. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške.

 

5. Spôsob platby:

 • prevodom na účet uvedený na webe www.citizen.sk,
 • dobierkou,
 • v hotovosti pri osobnom prebratí (po predchádzajúcej dohode).

 

Čl. 3 – Dopravné, expedičné podmienky a nevyzdvihnuté objednávky

 

1. Objednaný tovar zasiela predávajúci kuriérskou službou DPD/PPL. O expedícii bude kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky. Doba doručenia je nasledujúci pracovný deň po prijatí požadovaného tovaru na sklad. Objednávku môže kupujúci sledovať po prihlásení do systému po registrácii.

 

2. Expedičná doba je doba, v ktorej je objednaný produkt predaný k preprave spoločnosti DPD/PPL. Táto doba sa môže líšiť pri každom produkte a je uvedená v podrobnom popise každého tovaru. Štandardne 5 pracovných dní.

 

 

Čl. 4 – Reklamácie

 

1. Prípadné reklamácie vybavíme k spokojnosti kupujúceho a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady a bezodkladne ich nahlásiť cez kontaktný formulár do 2 dní odo dňa skutočného prebratia dodávaného tovaru. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme.

 

 

2. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady.

 

 

3. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

 • závady vzniknuté bežným alebo nesprávnym použitím výrobku,
 • predpokladanú dĺžku životnosti batérie,
 • opotrebovanie skla, puzdra, remienka alebo náramku spôsobené bežný používaním,
 • poškodenie strojčeka pobytom v nevhodnom prostredí (napr. sauna, voda),
 • závady vzniknuté neodborným zásahom,
 • zľavnený tovar, pokiaľ bola zľava poskytnutá kvôli určitému typu poškodenia tovaru a kupujúci bol o tejto skutočnosti informovaný.

 

4. Postup pri reklamácii je podrobne uvedený v Reklamačnom poriadku.

 

 

Čl. 5 – Informácie o tovare

 

1. Všetky uvedené informácie o tovare sú prevzaté od dodávateľov predávajúceho. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za ich platnosť. V prípade obrázkov uvedených pri tovare sa jedná o ilustračné obrázky, takže nemusia byť prevzaté z uvedeného tovaru.

 


Čl. 6 – Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového obchodu www.citizen.sk aj bez udania dôvodu, najneskôr však do 14 dní odo dňa skutočného prebratia dodávaného tovaru. Odstúpenie od zmluvy je právom kupujúceho, ktoré však nesmie byť zneužívané.

 

2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6, odst. 1. obchodných podmienok, je kupujúci povinný vrátiť už dodaný tovar späť predávajúcemu a to kompletný (vrátane všetkého príslušenstva, záručného listu, návodu a inej dokumentácie) v neporušenom obale doporučene alebo osobne na adresu predávajúceho. V prípade, že obal bude znehodnotený, má predávajúci nárok neprijať späť takýto tovar. Vrátený tovar musí byť nepoužívaný, nepoškodený a bez zjavných známok užívania.

 

3. Odstúpenie od zmluvy musí byť prevedené písomne a doručené na adresu predávajúceho. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedené číslo objednávky, dátum prevzatia tovaru a požadovaný spôsob vrátenia peňazí vrátane čísla peňažného účtu bankového ústavu kupujúceho, prípadne adresa pre vrátenie už zaplatenej čiastky kupujúcemu.

 

4. V prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy v súlade s predchádzajúcimi odstavcami čl. 8 bchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú čiastku za tovar bez zbytočného odkladu po doručení tovaru a jeho kontrole, najneskôr však do 30 pracovných dní po doručení tovaru predávajúcemu. Táto finančná čiastka bude vrátená kupujúcemu bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou v závislosti od požiadavky kupujúceho vyjadreného v odstúpení od zmluvy. V prípade vrátenia tovaru doručené predávajúcemu osobne kupujúcim alebo jeho zástupcom, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu príslušnú čiastku v hotovosti oproti spätnému prevzatiu tovaru.

 

 

Čl. 7 – Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm


  

Čl. 8 – Záverečné ustanovenia

 

1. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky obchodné prípady uzavreté s predávajúcim.

 

2. V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, ako aj obchodnej politiky predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky.